Telerau ac Amodau

Bwriad gwefan y Cynllun Pensiwn yw rhoi gwybodaeth gyffredinol am gynlluniau pensiwn yr heddlu.

Er y cymerwyd gofal rhesymol i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan yn gywir, ni fydd unrhyw atebolrwydd na chyfrifoldeb yn cael ei dderbyn am unrhyw golled uniongyrchol neu ganlyniadol, boed yn ariannol neu fel arall, nac am unrhyw rwymedigaeth neu rwymedigaeth arall a ddaw yn sgil defnyddio’r wefan hon.

Ni ddylai aelodau o gynllun pensiwn yr heddlu wneud unrhyw benderfyniadau ariannol ar sail y wybodaeth a ddarperir ar y wefan. Ni all unrhyw beth a ddangosir ar y wefan hon ddiystyru darpariaethau rheoliadau cynllun pensiwn yr heddlu a/neu ddeddfwriaeth arall.

Os bydd unrhyw anghydfod, y ddeddfwriaeth briodol fydd drechaf gan nad yw’r wefan hon yn rhoi unrhyw hawliau cytundebol na statudol ac fe’i darperir er gwybodaeth yn unig.